Yhteystiedot

YHTEYSTIEDOT

TherMidas Oy
Polttimonkatu 4
33210 TAMPERE
Finland
www.thermidas.fi

TherMidas VET
Espoon toimipiste
Vermon ravirata (kilpailutoimisto 3. krs)
Valjakkotie
02600 ESPOO
Finland

info@thermidasvet.fi